Công bố thông tin số 980/TB-TMT-HĐQT ngày 20/10/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Quý III/2018, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018 kết thúc ngày 30/9/2018.

Thông báo
31/10/2018 16:19

Công bố thông tin số 980/TB-TMT-HĐQT ngày 20/10/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Quý III/2018, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018 kết thúc ngày 30/9/2018.

Công bố thông tin số 980/TB-TMT-HĐQT ngày 20/10/2018 về việc công bố báo cáo tài chính Quý III/2018, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2018 kết thúc ngày 30/9/2018. Tải tại đây!

Tin khác